comeback to galaxy : galaxy brothers part1

نویسنده :BaekHanIRFC
تاریخ:شنبه 5 تیر 1395-06:51 ق.ظ

سلااام دوستای گل من با قسمت اول بازگشت به کهکشان اومدم
هرچند یک تیر اینو گذاشتم ولی دچار مشکل شد و مجبور شدم حذفش کنم و نظراتتون هم حذف شد
بابت تبریکایی که واسه تولدم هم گفتین خیلی خیلی ممنونم

IMG_20160602_180047.jpg
کریس گوشه ای از سفینه ایستاده بود و به کهکشان خیره شده بود . با تمام وجود محو تماشای ذرات ریز و درشت معلق و شگفت انگیز و رنگارنگ در فضای گلکسی شده بود . هیچ چیز جز رنگ های گوناگون و فوق العاده زیبای گلکسی اونو اینطوری مجذوب نمیکرد
- کریس
صدای سوهو بود : چیکار میکنی بیا یه چیزی بخور 
کریس دستش رو اروم به نشانه نه بالا برد و سوهو هم بی خیال مشغول خوردن ویتامین شد 
صدای چیک چیک سلفی گرفتن های چانیول دی او رو عصبی کرده بود هدفونش رو روی گوشش گذاشت و سعی کرد کمی بخوابه 
زمان زیادی از وقتی که لوهان و چن ، بکهیون رو به دلیل سر و صدای بیش از حد کتک زده بودند نگذشته بود که دوباره و این بار محتاطانه تر به سمت سهون و لی که هدایت سفینه رو به عهده داشتن رفت و دوباره با شیطنت مشغول عوض کردن درجه ها و دکمه ها کرد و شروع کرد به پرسیدن سوالهای بی شماری از قبیل : این چیه؟ چطوری کار میکنه؟ مگه میشه با چهارتا دکمه پرواز کرد و ... 
سهون با کلافگی داد زد : لوهان هیووووونگ بیا اینو ببر مخمو خورد 
اما لوهان با دهنی باز از تعجب مشغول تماشای سیکس پک شیومین بود که حتی در سفر هم ورزش رو فراموش نمیکرد و مشغول شنا رفتن با یه انگشت بود 
سهون با دیدن چهره مبهوت لوهان بیشتر عصبانی شد و داد زد : با توامممممممم
لوهان به خودش اومد و با یه حرکت به سمت بکی خیز برداشت و اونو گیر انداخت . چن هم با شیطنت شروع به قلقلک دادن بکی کرد و بک هم جیغ و داد میکرد تاعو که با سروصدای اونها از خواب پریده بود با بدخلقی زیر لب غر میزد 
با این حال همه چیز به نظر عالی میومد بالاخره بعد از ماموریت های دشوار و طاقت فرسا در سیاره اس ام اجازه سفری کوتاه برای استراحت و رفع خستگی کسب کرده بودند تا برای چند روز هم که شده از ان همه همهمه و جنجال که درست از زمان به تخت نشستن فرمانروای جدید سیاره اغاز شده بود و برادران کهکشان مسئول سر و سامان دادن به این اوضاع و ارام کردن فرماندهان و وزیران و ارتش و تمام مردم سیاره بودند.
این سفر گرچه کوتاه بود اما برای تغییر روحیه افراد گروه و امید دادن به اونها برای بازگشت به اوضاع سابق کاملا مفید بود سوهو که مسئولیت این سفر بر عهده اون و کریس *در ظاهر* بود تمام جوانب رو از جمله : جعبه کمک های اولیه ، خوراک ده برابر ظرفیت هر نفر و انواع نوشیدنی های مفید همره خود اورده بود . کتاب های روانشناسی اش را گوشه سفینه مرتب روی هم چیده بود تا در اوقات بیکاری بخواند  هرچند اعضا از اونها به عنوان صندلی و سرگرمی هایی مثل ساخت موشک و ...  استفاده میکردند اما شاید همین کتاب ها بودند که موجب سنگین شدن سفینه و کند شدن سرعتش شده بودند کریس که خودش رو عاری از هرگونه مسئولیت میدونست غرق در افکارش به براورده شدن آرزوی تمام عمرش یعنی سفر به گلکسی بود با خود زمزمه کرد : 
back to sm is not my style
سوهو با نگاهی متفکرانه گفت : ببند ...
و کریس بست
سوهو : ما به خاطر تو از سفر به سواحل  jyp و کوه های زیبا و مرتفع yg و بقیه سیاره ها و سیارک های زیبای کهکشان کی پاپ گذشتیم و به کهکشان راه شیری اومدیم و من احمق قبول کردم که قوانین رو زیر پا بزارم و بچه ها رو به همچین سفر خطرناکی بیارم که فقط و فقط تو به ارزوت برسی و دست از سرمون برداری پس خوب نگاه کن که بعدا گله نکنی
کریس همچنان بدون هیچ تغییری در حالت قبلی خود بود 
سوهو که نگران شده بود اهسته گفت : کریس
و بعد کمی بلندتر : کریسس
و در اخر به ناچار فریاد زد : کرییییسسسس
کریس کمی از جای خود پرید و بعد با دهانی نیمه باز و چشمهای گرد و پر از علامت سوال به سمته سوهو برگشت 
سوهو : اصلا حرفام رو شنیدی؟
- مگه داشتی حرف میزدی ؟ 
- کرییییس
- یاا تو اینقد داد میزنی گلوت مشکل پیدا میکنه مراقب خودت باش
سوهو با نگرانی سرفه ای کرد و بعد با عجله به سمت داروهای تقویتی خود رفت تا مبادا مشکلی برای گلو و صدای نازنینش پیش بیاد
سفینه دوباره شلوغ و پر سروصدا شده بود بکهیون همچنان درحال اذیت کردن سهون بود اما تمام حواس سهون پیش لوهان و ژیومین بود که کمی اونورتر درحال صحبت بودند 
ناگهان سفینه تکون کوچیکی خورد سهون دستپاچه خودش رو جمع کرد و مشغول بررسی کردن مشکل شد 
کمک خلبان لی از خواب پرید و گفت : رسیدیم ؟!
سهون با صدای اهسته ای گفت : یه چیزی اشتباس...
سوهو سریع جلو اومد و گفت : سهونا نگران نباش حتما یه چاله هوایی بوده 
سهون بدون توجه به سوهو رو به لی گفت : هیونگ مگه موتور سفینه رو چک نکردی ؟
لی : درسته هیچ مشکلی نداشت 
یهو تاعو رو به بکهیون داد زد : هااا دیدی میدونستم اخرش یه خرابکاری میکنی
بکی پرید و دهن تاعو رو گرفت . همه با تعجب بهشون خیره شدند 
دی او خیلی جدی خطاب به بکی گفت : باز تو  دردسر درست کردی؟
بک اب دهنش رو قورت داد و با تته پته جواب داد : نه چ .. چیزه اون منظورش یه چیز دیگس
چانیول : بکهیونا نکنه میخواستی اون ایده مسخرت راجع به اینکه سفینه رو چراغونی کنی که وقتی تو کهکشانه بدرخشه رو عملی کنی؟!
همه با نگرانی به بکی زل زدن 
کریس با بی حوصلگی گفت : آه واقعا که تو کی میخوای ادم شی
بکهیون : نه مطمئن باشید من کاری نکردم فقط چندتا سیمو جا به جا کردم چندتاشم که اضافه بود انداختم همین! آخرشم که کار نکردن 
و بعد اهسته زمزمه کرد : کپسوونگ 
همه کلافه بودن و نمیدونستن چه کنن که سفینه دوباره و این بار محکم تر تکون خورد 
تاعو از ترس زد زیر گریه و پشت سوهو قایم شد سوهو سعی میکرد اعضا رو اروم کنه و مرتب تکرار میکرد : مشکلی نیست نگران نباشید ما از پسش برمیایم 
اما هیچکس به حرفاش گوش نمیداد . سهون و لی سعی میکردند با مرکز ارتباط برقرار کنند بقیه هم سرگردون میچرخیدند و بهم دلداری میدادند
یهو تاعو مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه پرید جلو و با یه نیشخند گفت : تا من اینجام نگران نباشید الان زمان رو برمیگردونم به وقتی که هنوز حرکت نکرده بودیم 
بکی با لحن مسخره ای اداشو دراورد و چان با خنده گفت : باهوش اگه قدرتامون کار میکردن منتظر تو نمیموندیم که ...
چن تک خنده ای کرد و یاد اوری کرد : منیجر گفت تا وقتی روی سیاره ای فرود نیاین قدرتاتون کار نمیکنه و محض اطلاع ما الان تو فضاییم 
چهره تاعو پکر شد . همه اشفته بودند یهو بکی داد زد : من نمیخوام بمیرمممم
همون موقع سفینه تکون خیلی محکمی خورد که باعث شد جیغ همه بلند شه 
سهون که دید لوهان خیلی ترسیده از جاش بلند شد و به سمتش رفت : هیونگ نگران نباش من مراقبتم نمیذارم بلایی ...
لوهان : چرا چرت و پرت میگی برو بشین سره جات الان به کشتنمون میدی
ژیومین که دید از سهون هیچ ابی گرم نمیشه پرید و هدایت سفینه رو به دست گرفت 
لولو شروع به تشویق کرد : افرین ژیو تو میتونی نجاتمون بدی من بهت اطمینان دارم
سهون که با این حرفا امپرش بالا زده بود و از کله ش بخار بلند میشد به طرف ژیومین رفت و با داد و بیداد سعی کرد جایگاهشو پس بگیره 
از اونور بکی در حال جیغ زدن و گفتن جملاتی مثل : من میدونستم میمیرم ... نباید باهاتون میومدم ...ک کارمون دیگه تمومه .. بدبخت شدیم .. جوون مرگ شدیم و .... بود 
با حرفای بک گریه تاعو هم اوج میگرفت سوهو در حالیکه تاعو رو بغل کرده بود داد زد : چانییی اینو خفه کن 
کای با نگرانی اینور و اونورو نگاه میکرد و هرچند دقیقه میگفت : یه کاری کنین چرا همینطوری نشستین مثلا ما ابرقدرتیم نباید اینقدر زود ناامید شیم ما از پسش برمیایم ...
با چشم غره ای که دی او بهش رفت ترجیح داد بره و در خفه کردن بک به چان کمک کنه 
چن که گوشه ای ایستاده بود غش غش به کارای بقیه میخندید و گاهی هم یه اواز بچگونه زمزمه میکرد
کریس روی صندلی لم داده بود و هدفونش رو روی گوشهاش گذاشته بود تا صداهای ازار دهنده بقیه رو نشنوه و بتونه از اخرین لحظاتش تنهایی لذت ببره
بعد از گذشت حدود نیم ساعت سفینه همچنان در حال تلو تلو خوردن در فضا بود .
علی رغم تلاش های بی وقفه ژیومین و سهون و لی  *البته لی بیشتر تماشاگر بود و با تعجب و شگفتی تلاش اطرافیانش برای زنده موندن رو نظاره میکرد* سفینه نزدیک یک سیاره ابی و سبز رنگ با شهاب سنگ کوچیکی برخورد کرد و ......
کره زمین - ایران - یک تیرماه ۱۳۹۵
.
.
.


خوب دوستان گلم اینم از قسمت اول اگه بدونید با چه مشقتی گذاشتمش 
پس کامنت فراموش نشه
راستی یکی از بچه ها تو کامنتا گفته بود اسم داستان اشتباهه من چک کردم درسته اگه to نیاد یه جورایی امری میشه ولی اسم داستان بازگشت به کهکشان هست نه برگرد به کهکشان به هرحال مرسی از توجهت عزیزم
قسمت بعد رو نمیدونم کی بزارم ولی احتمالا جمعه بزارمداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://baybimi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:36 ق.ظ

You actually stated this superbly.
price cialis per pill cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen chinese cialis 50 mg side effects for cialis cialis dosage amounts cialis prices in england viagra vs cialis cialis kamagra levitra cilas
http://riemythoo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:51 ق.ظ

Regards. Lots of information.

cialis generico postepay dosagem ideal cialis cialis patent expiration cialis alternative cialis 20 mg we recommend cheapest cialis online cialis click here cialis daily uk cialis dosage amounts cialis canada
cialis for sale in uk
شنبه 1 تیر 1398 07:13 ب.ظ

Awesome stuff, Thanks.
order generic cialis online acquisto online cialis tadalafil 5mg tarif cialis france click now buy cialis brand cialis sicuro in linea cialis per paypa rx cialis para comprar when can i take another cialis cialis pills
http://progfacdi.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:13 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cost callus cialis official site cialis name brand cheap buy cheap cialis in uk acheter du cialis a geneve cialis 200 dollar savings card cialis pills the best site cialis tablets
http://kongeras.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

You said this terrifically.
cialis 30 day trial coupon discount cialis cialis 5 mg scheda tecnica venta de cialis canada cialis prezzo di mercato brand cialis nl cialis herbs how to purchase cialis on line try it no rx cialis bulk cialis
http://terreduc.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

Appreciate it, Ample knowledge.

ou trouver cialis sur le net cialis manufacturer coupon cialis pills boards get cheap cialis only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost side effects for cialis dose size of cialis cheap cialis bulk cialis
http://ralessdown.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:05 ب.ظ

Cheers! Plenty of advice!

buy cialis sample pack sialis cialis 10 doctissimo miglior cialis generico cialis official site we like it cialis soft gel buy brand cialis cheap cialis for daily use prices on cialis 10 mg link for you cialis price
buy cialis and viagra online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:36 ق.ظ

You actually suggested this terrifically.
cialis diario compra cialis 5 mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria only best offers 100mg cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafil generic cialis pills boards how much does a cialis cost price cialis per pill cialis coupons printable
http://zertcallfi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:00 ق.ظ

This is nicely said. .
tadalafil 10 mg usa cialis online precios cialis peru achat cialis en europe we like it safe cheap cialis import cialis order cialis from india enter site 20 mg cialis cost dose size of cialis cialis sans ordonnance
compare viagra with cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

Regards, Lots of information!

cialis 5 effetti collaterali cialis generic tadalafil buy dose size of cialis dose size of cialis cialis online holland cialis generisches kanada generic cialis at the pharmacy tadalafil 5mg only here cialis pills cialis flussig
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 10:33 ب.ظ

You actually revealed that very well!
online prescriptions cialis cialis vs viagra cialis from canada 5 mg cialis coupon printable achat cialis en europe cialis from canada we choice cialis pfizer india try it no rx cialis tadalafil 20 mg cialis for sale in europa
Cialis generic
شنبه 25 خرداد 1398 08:33 ق.ظ

Truly a good deal of terrific knowledge.
viagra vs cialis cialis 20 mg cost acheter du cialis a geneve buying brand cialis online cialis dosage how much does a cialis cost cialis official site cialis cost cialis 5 mg sialis
http://rawangjus.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Many thanks. Excellent information.
cialis 20 mg cost cialis et insomni india cialis 100mg cost free cialis cialis 20 mg cut in half cialis without a doctor's prescription cuanto cuesta cialis yaho buying cialis on internet cost of cialis per pill acheter cialis meilleur pri
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 03:49 ق.ظ

Many thanks! Numerous posts!

cialis coupons when will generic cialis be available cialis cost sialis cialis australia org prices for cialis 50mg we use it cialis online store cialis generico milano generic cialis review uk brand cialis nl
http://prepaden.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:52 ب.ظ

Kudos! A good amount of content!

the best choice cialis woman cialis 5 mg 40 mg cialis what if i take cialis usa cost acquistare cialis internet only now cialis 20 mg viagra cialis levitra how much does a cialis cost cialis uk next day prix cialis once a da
cialis 200 dollar savings card
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

You reported this superbly.
buy cialis online nz cialis pills cialis wir preise cialis kaufen bankberweisung cialis professional from usa cialis 30 day trial coupon how do cialis pills work acquistare cialis internet dose size of cialis cialis professional from usa
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:01 ق.ظ

Truly all kinds of valuable advice.
cialis for bph sialis cialis e hiv cialis en 24 hora costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon miglior cialis generico generic cialis at walmart buy cialis venta de cialis canada
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:31 ب.ظ

Seriously plenty of helpful tips!
cialis mit grapefruitsaft cialis 200 dollar savings card we like it cialis soft gel buy cialis online cialis 200 dollar savings card cialis 5mg how to buy cialis online usa comprar cialis 10 espa241a cialis dosage amounts cialis 5 mg scheda tecnica
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:51 ق.ظ

You have made your point.
canadian rxlist canadian online pharmacies drugs for sale online drugs for sale on internet canadianpharmacy canadian rxlist best canadian pharmacies online drugs for sale on internet canadian pharmaceuticals canada online pharmacies medication
buy cialis us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Thank you! I like it!
where cheapest cialis cialis dosage cialis prices in england cialis 5mg billiger click here cialis daily uk cialis arginine interactio cialis professional yohimbe how to buy cialis online usa cialis cost cialis generico
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Awesome information. With thanks!
click now cialis from canada generic cialis soft gels 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generika in deutschland kaufen cialis in sconto enter site very cheap cialis viagra vs cialis vs levitra buying brand cialis online generic cialis 20mg tablets cipla cialis online
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Lovely stuff, Thanks a lot.
cialis arginine interactio safe dosage for cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5mg billiger cialis 20 mg cost cialis rezeptfrei sterreich cialis kamagra levitra cialis 200 dollar savings card cialis coupons printable only now cialis 20 mg
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:47 ق.ظ

With thanks! Wonderful information.
buy cialis online nz venta cialis en espaa cialis daily dose generic cialis 5mg cialis prezzo in linea basso cialis en mexico precio generic cialis review uk tarif cialis france how to buy cialis online usa cialis 20 mg best price
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:17 ب.ظ

You actually reported this terrifically!
viagra or cialis cialis ahumada rezeptfrei cialis apotheke generic low dose cialis buy cialis online legal cialis online warnings for cialis order generic cialis online cialis canadian drugs wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Well expressed genuinely. .
cialis uk cialis australia org overnight cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab cialis 20 mg effectiveness cialis patent expiration achat cialis en europe cialis en 24 hora walgreens price for cialis cialis uk
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 09:29 ب.ظ

You actually suggested it really well!
generico cialis mexico cialis 5 mg para diabeticos cialis 20mg preis cf cialis taglich generic cialis with dapoxetine buy cialis online nz cialis generisches kanada online cialis cialis dose 30mg safe dosage for cialis
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:54 ق.ظ

You have made your point!
comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos buying cialis in colombia cialis diario compra cialis 5 mg effetti collateral venta de cialis canada buy cialis online legal cialis billig
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Effectively expressed really. .
viagra vs cialis cialis 5mg cialis tadalafil online canadian drugs generic cialis purchase once a day cialis cialis dosage cialis 5 effetti collaterali cialis sale online cialis y deporte cialis dosage amounts
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 08:18 ق.ظ

You actually revealed it superbly!
generic cialis cialis from canada click here to buy cialis cialis 20 mg cialis therapie 5 mg cialis coupon printable cialis canadian drugs does cialis cause gout tadalafil 10 mg cialis 100 mg 30 tablet
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:10 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely! !
callus callus canadian discount cialis cialis efficacit discount cialis generic cialis at walmart sialis cilas walgreens price for cialis side effects of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30